24. seja skupščine družbe MURALES d.d. LJUTOMER

Na podlagi 8.3. člena STATUTA delniške družbe MURALES d.d. LJUTOMER, Kolodvorska ulica 3, 9240 Ljutomer, vabi uprava družbe delničarje na
 

24. sejo skupščine družbe MURALES d.d. LJUTOMER,

ki bo 17. avgusta 2020, ob 9.30. uri, na sedežu družbe,

Kolodvorska ulica 3, Ljutomer, v sejni sobi družbe.
 

Dnevni red in predlog sklepov:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.

Uprava predlaga naslednji sklep:

Skupščino vodi predsednik, g. JOŽE BALAŽIC, za preštevalki glasov se izvolita: ga. ANITA ŠTIBERC  in ga. CVETKA BALAŽIC.

Zapisnik o poteku skupščine bo zapisala notarka, ga. ROMANA GAJŠEK  iz Murske Sobote.

2. Seznanitev skupščine z Letnim poročilom družbe za poslovno leto 2019, predlog porabe bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu

      Uprava in nadzorni svet predlagata sklep:

a) Skupščina se seznani z revidiranim Letnim poročilom družbe Murales d.d. Ljutomer in pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi Letnega poročila za leto 2019.

b) Na predlog uprave in nadzornega sveta skupščina sprejme sklep, da celotni bilančni dobiček, ki po stanju 31.12.2019 znaša 273.665,06 EUR ostane nerazporejen.

c) Skupščina potrjuje in odobrava delo uprave in nadzornega sveta  družbe v poslovnem letu 2019.

Skupščina podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2019.

3. Skupščina se seznani s prejemki članov uprave in nadzornega sveta za leto 2019.

4. Odstop člana nadzornega sveta družbe

a) Uprava in nadzorni svet skupščino seznanita z naslednjim ugotovitvenim sklepom:

Nadzorni svet družbe je upravo seznanil, da dne 16.8.2020 poteče mandat članici nadzornega sveta družbe gospe Mariji Škalič, zaradi podane odstopne izjave.

Nadzorni svet družbe in uprava družbe skupščino seznanita z navedenim odstopom.

b) Izvolitev nadomestnega člana nadzornega sveta družbe Murales d.d. Ljutomer

Nadzorni svet družbe predlaga naslednji sklep:

Na predlog nadzornega sveta družbe, skupščina potrdi za nadomestnega člana nadzornega sveta družbe gospoda Jožefa Mihorič, do preteka mandata nadzornega sveta družbe 1.1.2024.
 

Pogoji za udeležbo in uresničevanje glasovalne pravice

          Prijava in udeležba na skupščini:


Pravico do udeležbe in uveljavljanja glasovalne pravice na skupščini imajo delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine (presečni dan) in se pisno prijavijo na sedežu družbe najkasneje konec četrtega dne pred skupščino, to je dne 13.8.2020. Delničarji lahko uveljavljajo svoje pravice na skupščini prek zakonitih zastopnikov in pooblaščencev. Pooblastilo mora biti dano v pisni obliki in ga je treba predložiti na sedež družbe, kjer ostane shranjeno ves čas trajanja pooblastilnega razmerja.

           Dopolnitev dnevnega reda:

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda (razširitev dnevnega reda). Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Zadošča, da zahtevo delničar pošlje družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine.

Uprava družbe bo, v skladu s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1 objavila tiste dodatne točke dnevnega reda, glede katerih bodo delničarji zahteve poslali družbi najkasneje sedem dni po objavi tega sklica skupščine.

            Predlogi delničarjev:

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda, v pisni obliki dajejo predloge sklepov iz 300. člena ZGD-1. Predlog se objavi oz. sporoči na način iz 296. člena ZGD-1,  le če bodo ti družbi poslani v roku sedem dni po objavi sklica skupščine in, če bodo v skladu s 300. členom ZGD-1 razumno utemeljeni.

           Pravica do obveščenosti:

Delničar na skupščini uresničuje svojo pravico do obveščenosti iz 305. člena ZGD-1.

           Gradivo in vpogled v gradivo skupščine:

Gradivo za skupščino, vključno s predlogi sklepov in obrazložitvami ter revidirano Letno poročilo družbe je delničarjem na vpogled na sedežu družbe v  Ljutomeru, Kolodvorska ulica 3, vsak delavnik v času od 10.00 do 13.00 ure, od dneva objave sklica skupščine.

 

Direktor družbe

Albin Škalič