Seja skupščine družbe Murales d.d.

vabilo delničarjev na sejo skupščine ...

Na podlagi 8.3. člena STATUTA delniške družbe MURALES d.d. LJUTOMER, Kolodvorska ulica 3, 9240 LJUTOMER vabi uprava družbe delničarje na

23. sejo skupščine družbe MURALES d.d. LJUTOMER,
ki bo v petek, 23. avgusta 2019, ob 12. uri, na sedežu družbe,
Kolodvorska ulica 3, LJUTOMER, v sejni sobi.

Dnevni red in predlogi sklepov:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.

Uprava predlaga naslednji sklep:

Skupščino vodi predsednik, g. JOŽE BALAŽIC, za preštevalki glasov se izvolita: ga. ANITA ŠTIBERC in ga. CVETKA BALAŽIC.

Zapisnik o poteku skupščine bo zapisala notarka, ga. ROMANA GAJŠEK

iz Murske Sobote.

2. Seznanitev skupščine z Letnim poročilom družbe za poslovno leto 2018, predlog porabe bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu

Uprava in nadzorni svet predlagata sklep:

a) Skupščina se seznani z revidiranim Letnim poročilom družbe Murales d.d. Ljutomer in pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi Letnega poročila za leto 2018.

b) Na predlog uprave in nadzornega sveta skupščina sprejme sklep, da celotni bilančni dobiček, ki po stanju 31.12.2018 znaša 261.029,77 EUR ostane nerazporejen.

c) Skupščina potrjuje in odobrava delo uprave in nadzornega sveta družbe v poslovnem letu 2018.

Skupščina podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2018.

3. Skupščina se seznani s prejemki članov uprave in nadzornega sveta za leto 2018.

4. Imenovanje revizorja za poslovna leta 2019, 2020 in 2021

Nadzorni svet predlaga sklep:

Na predlog nadzornega sveta družbe se za revizorja Letnega poročila družbe MURALES d.d. LJUTOMER, za poslovna leta 2019, 2020 in 2021 imenuje družba AUDIT & CO, DRUŽBA ZA REVIZIJO IN SVETOVANJE d.o.o. Lendavska 18, Murska Sobota.

Pogoji za udeležbo in uresničevanje glasovalne pravice

Prijava in udeležba na skupščini:

Pravico do udeležbe in uveljavljanja glasovalne pravice na skupščini imajo delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine (presečni dan) in se pisno prijavijo na sedežu družbe najkasneje konec četrtega dne pred skupščino, to je dne 19.8.2019. Delničarji lahko uveljavljajo svoje pravice na skupščini prek zakonitih zastopnikov in pooblaščencev. Pooblastilo mora biti dano v pisni obliki in ga je treba predložiti na sedež družbe, kjer ostane shranjeno ves čas trajanja pooblastilnega razmerja.

Dopolnitev dnevnega reda:

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda (razširitev dnevnega reda). Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Zadošča, da zahtevo delničar pošlje družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine.

Uprava družbe bo, v skladu s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1 objavila tiste dodatne točke dnevnega reda, glede katerih bodo delničarji zahteve poslali družbi najkasneje sedem dni po objavi tega sklica skupščine.

Predlogi delničarjev:

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda, v pisni obliki dajejo predloge sklepov iz 300. člena ZGD-1. Predlog se objavi oz. sporoči na način iz 296. člena ZGD-1, le če bodo ti družbi poslani v roku sedem dni po objavi sklica skupščine in, če bodo v skladu s 300. členom ZGD-1 razumno utemeljeni.

Pravica do obveščenosti:

Delničar na skupščini uresničuje svojo pravico do obveščenosti iz 305. člena ZGD-1.

Gradivo in vpogled v gradivo skupščine:

Gradivo za skupščino, vključno s predlogi sklepov in obrazložitvami ter revidirano Letno poročilo družbe je delničarjem na vpogled na sedežu družbe v Ljutomeru, Kolodvorska ulica 3, vsak delavnik v času od 10.00 do 13.00 ure, od dneva objave sklica skupščine.

Direktor družbe
Albin Škalič